#Ŝēȑvįçēş__$

#Ŝmåļļ Ğȑöȕp Ĭñşŧȑȕçŧįöñ_$

#Őȕȑ şmåļļ ģȑöȕp įñşŧȑȕçŧįöñ çļåşşēş åȑē ħēļđ åŧ öȕȑ Ğļåşşēȑ/Ŝçħöēñbåȕm Ĥȕmåñ Ŝēȑvįçēş Çēñŧēȑ çåmpȕş öȑ öffşįŧē åŧ åñöŧħēȑ şpöñşöȑįñģ åģēñçy’ş ļöçåŧįöñ.________________$ #Łēđ by öñē öf öȕȑ PȑöŁįŧēȑåçy-ŧȑåįñēđ įñşŧȑȕçŧöȑş, çļåşşēş åȑē föȑ ȕp ŧö 12 åđȕļŧ ļēåȑñēȑş, ŧypįçåļļy mēēŧįñģ öñçē öȑ ŧŵįçē å ŵēēķ föȑ 60-90 mįñȕŧēş._______________$

#ÇÀŁŁ ŪŜ ŢŐĎÀŸ: 941-955-0421__$


#Őñē-Őñ-Őñē Ţȕŧöȑįñģ$

#Ĭñ öñē-öñ-öñē ŧȕŧöȑįñģ şēşşįöñş, PȑöŁįŧēȑåçy-ŧȑåįñēđ vöļȕñŧēēȑ ŧȕŧöȑş ŵöȑķ ŵįŧħ įñđįvįđȕåļ åđȕļŧ ļēåȑñēȑş öñ ŧħēįȑ įđēñŧįfįēđ ñēēđş-båşēđ ēđȕçåŧįöñåļ ģöåļş.________________$ #Ţypįçåļļy mēēŧįñģ įñ å pȕbļįç pļåçē şȕçħ åş å ļįbȑåȑy, å ŧȕŧöȑ åñđ åđȕļŧ ļēåȑñēȑ mēēŧ å mįñįmȕm öf öñçē å ŵēēķ föȑ 90 mįñȕŧēş._____________$

#ÇŐŃŢÀÇŢ ŪŜ ŢŐ ŁËÀŘŃ MŐŘË: 941-955-0421___$